بیت گرین BITG چیست؟

BITG

بیت کوین گرین جامعه ما را قادر می سازد تا تصمیمات و خریدهای روزمره را کشف کند و بر اساس آن اقدامات منفی زیست محیطی آنها را کاهش دهد ، به یک اقتصاد بازسازی کمک کند و یک جامعه سالم ترپرورش دهد.

جهان پر از افراد الهام بخش است که می خواهند در برابر گرم شدن کره زمین و بی عدالتی عقب نشینی کنند و به شکل گیری آینده ای روشن کمک کنند. BitGreen برای ایجاد ارتباط بین حسن نیت و کار خوب به وجود آمده است و ابزارها و مشوق هایی را برای تشویق فرهنگ مصرف گرایی آگاهانه و مسئولیت مدنی فراهم می کند.

بیت گرین= یک ارز دیجتالی پایدار با جهانی با آینده سبز